Γλώσσα

♦ Tore Janson, Speak – A Short History Of Languages

♦ Hjalmar Frisk, Heidelberg,  Griechisches Etymologisches Wörterbuch

♦ A revised edition of Julius Pokorny’s Indogermanisches etymologisches Wörterbuch: Proto-Indo-European Eymological Dictionary

♦ Günther Öhlschläger, Einführung in die Sprachwissenschaft

♦ Γ. Μπαμπινιώτης, Σύντομη ιστορία της Ελληνικής

♦ DJ. K. Chambers and Peter Trudgill, Dialectology

♦ Η ταχύτητα της γλώσσας, The speed of language, http://visual.ly/speed-language? m_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

♦Λένα Παπαδημητρίου, Η ηδονή της πολυγλωσσίας, BHMAgazino, No 763/31.05.2015, σ.14.

Απάντηση